Návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce – tzv. „Kurzarbeit“

16. marca 2021 | Čas čítania: 3 Min

Vláda SR schválila návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorý predstavuje slovenskú verziu tzv. „Kurzarbeitu“. Podstatou má byť poskytovanie podpory, ktorá bude účelovo určená na vyplácanie náhrady mzdy zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z mimoriadnych dôvodov, ktoré nevedel ovplyvniť alebo im predísť. Zavedenie stáleho „Kurzarbeitu“ sa predpokladá začiatkom roka 2022.

 

Navrhuje sa, aby podpora v čase skrátenej práce bola poskytovaná po splnení určitých zákonom ustanovených podmienok, napríklad:

 

  • zamestnávateľ má zaplatené poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za obdobie najmenej 24 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory;
  • zamestnávateľ neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory;
  • zamestnávateľ uzatvorí písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom (ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov) o tom, že bude žiadať o poskytnutie podpory;
  • zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, za ktorý o poskytnutie podpory žiada;
  • zamestnávateľ nemôže prideľovať zamestnancovi prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času;
  • pracovný vzťah zamestnanca ku dňu podania žiadosti o podporu trval najmenej jeden mesiac;
  • zamestnancovi nesmie plynúť výpovedná doba;
  • zamestnanec má vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok, vyčerpaný kladný účet konta pracovného času a neexistuje možnosť preradenia na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce.

 

Výška podpory by mala predstavovať 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca v maximálnej výške 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje. Napríklad pri odhadovanej priemernej mzde v národnom hospodárstve SR vo výške 1 100 eur za rok 2020 by maximálna výška podpory predstavovala 60 % z 1/174 zo sumy 2 200 eur, t.j. 7,5862 eur. Podpora od štátu v prípade, ak prekážka na strane zamestnávateľa bude trvať v priebehu celého mesiaca, bude teda vo výške 1 320 eur, čo tvorí 60 % mzdy, a zostávajúcich 20 % uhradí zamestnávateľ. Zamestnanec dostane 80 % svojej čistej mzdy. Podporu budú úrady práce vyplácať mesačne, najviac však v úhrne šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. Povinnosťou zamestnávateľa bude následne zachovať podporené pracovné miesto najmenej dva mesiace po skončení poberania podpory. Návrh zákona zároveň zavádza plnú elektronizáciu podávania žiadostí o podporu v čase skrátenej práce.

 

Finančná podpora sa bude vyplácať z novozriadeného fondu zamestnanosti, ktorý bude viesť Sociálna poisťovňa. Zamestnávateľ bude do neho odvádzať 0,5 % z vymeriavacieho základu zamestnanca. O uvedených 0,5 % sa zníži aktuálna sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti, čo znamená, že odvody sa nezvýšia tým, ktorí poistné v nezamestnanosti platia.

 

Z pohľadu zákona o dani z príjmov sa navrhuje, aby podpora v čase skrátenej práce bola oslobodená od dane z príjmov.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba