Návrh zmien v zákone o DPH

13. marca 2019 | Čas čítania: 2 Min

V nadväznosti na spomínanú so smernicu Rady (EÚ) č. 2018/1910 zo 4. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo predbežnú informáciu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (zákon o DPH).

SR si týmto plní svoju povinnosť prijať a uverejniť zákon potrebný na dosiahnutie súladu zákona o DPH s vyššie uvedenou Smernicou.

Navrhovaným zákonom dôjde k úprave už existujúcich, ale aj k vytvoreniu nových pravidiel týkajúcich sa cezhraničného dodania tovaru medzi podnikmi v rámci EÚ. Konkrétne ide o pravidlá spočívajúce v:

  • uľahčení cezhraničného obchodovania s tovarom v rámci tzv. call-off stock úpravy,
  • určení miesta dodania tovaru s prepravou uskutočňovanou tzv. sprostredkujúcim subjektom alebo na jeho účet v tzv. reťazových transakciách v rámci EÚ ,
  • doplnení, že identifikačné číslo pre DPH nadobúdateľa tovaru pridelené iným členským štátom, ako je členský štát začatia prepravy tovaru, predstavuje hmotnoprávnu podmienku pre oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu.

Zároveň sa od 1.1.2020 zavádza jednotná úprava v EÚ týkajúca sa preukazovania uskutočnenia prepravy tovaru do iného členského štátu EÚ na účely oslobodenia od dane, ktorá bude mať za následok zmenu ustanovenia § 43 ods. 5 zákona o DPH.

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je prvá polovica roka 2019.

<< späť na Newsletter

Kontaktná osoba