Novela zákona o účtovníctve by mohla zjednodušiť účtovníctvo pre podnikateľov

14. septembra 2021 | Čas čítania: 2 Min

Návrh novely zákona o účtovníctve bol doručený do Národnej rady SR dňa 30. augusta 2021. Cieľom novely bude umožniť podnikateľským subjektom využívať elektronické účtovníctvo vo väčšej miere. Zároveň je zámerom posilniť transparentnosť informácií pri zverejňovaní účtovných závierok v Registri účtovných závierok.

Medzi hlavné navrhované zmeny patria nasledovné:

  • papierový účtovný doklad bude možné skenovať bez povinnosti použiť zaručenú konverziu, tento postup bude možné uplatniť aj na účtovné záznamy vyhotovené pred účinnosťou novely;
  • umožní sa uchovávať dokumenty v elektronickej podobe priamo vo vlastnom účtovnom systéme podnikateľa;
  • podnikateľ bude môcť nahradiť vlastnoručný podpis za akúkoľvek elektronickú formu podpisu, ktorá umožňuje jeho jednoznačnú preukázateľnú identifikáciu;
  • zavádza sa nová povinnosť informovať daňový úrad o preukázateľnom zabezpečení uchovávania účtovnej dokumentácie pred zánikom bez právneho nástupcu alebo pred samotným skončením podnikania alebo inej zárobkovej činnosti;
  • účtovné závierky všetkých právnických osôb budú zverejnené vo verejnej časti Registra účtovných závierok, v neverejnej časti by ostali účtovné dokumenty fyzických osôb – podnikateľov a organizačných zložiek zahraničných osôb;
  • navrhuje sa, aby všetky účtovné dokumenty boli ukladané do Registra účtovných závierok v elektronickej podobe;
  • ustanovujú sa náležitosti výročnej správy pre neziskové organizácie, ak v hmotnoprávnom predpise, podľa ktorého postupujú, nie je zadefinovaný obsah výročnej správy.

Účinnosť novely sa navrhuje od 1. januára 2022.

 

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba