REGISTRAČNÉ POKLADNICE

28. apríla 2020 | Čas čítania: 1 Min

  • Plnenie oznamovacích povinností

Ak posledný deň lehoty na splnenie oznamovacej povinnosti uplynie počas obdobia pandémie, bude sa považovať táto povinnosť za splnenú, ak sa tieto skutočnosti oznámia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Ide o plnenie týchto povinností – oznámenie zmeny obchodného mena, predajného miesta, ak je odlišné od miesta podnikania alebo sídla, alebo zmeny hlavného predmetu činnosti podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, pri ktorej sa pokladnica e-kasa klient používa.

Splatnosť pokuty

Pokuta uložená na mieste je počas obdobia pandémie splatná do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

<< späť na Newsletter