Zmena v regionálnej investičnej pomoci

11. decembra 2020 | Čas čítania: 2 Min

Národná rada SR schválila dňa 1.12.2020 návrh novely zákona z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a ktorým sa dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Tento zákon reaguje na vzniknutú situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 a na vplyv tejto pandémie na prijímateľov investičnej pomoci ako aj na ich schopnosť plniť si povinnosti plynúce z rozhodnutí o poskytnutí, resp. schválení investičnej pomoci.

 

Podľa dôvodovej správy ambíciou schválenej novely zákona nie je poskytnutie pomoci prijímateľom nad rámec iných opatrení v súvislosti s korona krízou. Jej zámerom je predovšetkým zmiernenie určitých podmienok investičnej pomoci z hmotného a časového hľadiska v jednotlivých regiónoch. Príkladom zmien je okrem iného predĺženie lehoty na obstaranie majetku v zmysle rozhodnutia o investičnej pomoci z pôvodných 12 na 24 mesiacov, či ukončenie prác na investičnom projekte z pôvodných 3 na 5 rokov. Uvedené ustanovenia tohto zákona sa budú aplikovať na konania, v ktorých prijímateľovi vyplynuli povinnosti po 12.3.2020.

 

V zákone o dani z príjmov sa schválené zmeny týkajú uplatnenia úľavy na dani. Podľa aktuálneho znenia zákona si môže daňovník za splnených podmienok uplatniť úľavu na dani pri schválenej investičnej pomoci počas najviac 10 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Znenie zákona prináša prechodné ustanovenia, na základe ktorých sa do lehoty na začatie uplatňovania úľavy nezapočítavajú obdobia rokov 2020 až 2022, resp. tri bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobia, pričom prvé z týchto období začalo plynúť v roku 2020. Táto zmena sa týka daňovníkov, ktorým bolo do 31.12.2020 vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci, a zároveň môžu uplatňovať úľavu na dani aj po 31.12.2019.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba