Zmeny v daňovom poriadku od 1.1.2022

| Čas čítania: 2 Min

V Zbierke zákonov SR bola zverejnená novela zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok), o ktorej sme podrobnejšie písali v predchádzajúcich vydaniach nášho Newslettera.

Nižšie uvádzame stručný prehľad najvýznamnejších zmien, ktoré novela prináša:

  • Zrušenie povinnosti správcu dane vydávať osvedčenia o registrácii.
  • Zavedenie hodnotenia daňových subjektov tzv. Index daňovej spoľahlivosti. Daňovému subjektu, ktorý bude vyhodnotený ako vysoko spoľahlivý, budú poskytnuté daňové benefity. Kritériá pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti majú byť stanovené na základe vyhlášky MF SR, ku ktorej však stále prebieha pripomienkové konanie. Avšak ani na základe zverejnenej vyhlášky do dnešného dňa nie sú jasne vymedzené jednotlivé kritériá, na základe ktorých bude daňovník pre účely indexu daňovej spoľahlivosti posudzovaný, rovnako nie sú stanovené váhy jednotlivých kritérií či spôsob, ako bude stanovený konečný stupeň spoľahlivosti daňovníka.
  • Zavedenie inštitútu vylúčenia fyzickej osoby. Správca dane bude môcť rozhodnúť o vylúčení fyzickej osoby, ktorá vážnym spôsobom porušuje svoje daňové povinnosti. Na základe vylúčenia nebude môcť takáto fyzická osoba na tri roky vykonávať funkciu štatutára, člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve.
  • Zníženie poplatku za záväzné stanoviská.

 

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba