Finančný príspevok na stravovanie

14. septembra 2021 | Čas čítania: 2 Min

 

Národnej rade Slovenskej republiky bol predložený poslanecký návrh novely Zákonníka práce, ktorým sa okrem iných mení a dopĺňa aj zákon o dani z príjmov.

Cieľom novely je odstránenie nerovnosti pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania, ako aj zjednodušenie administratívy zamestnávateľov pri poskytovaní stravovacích poukážok a finančného príspevku na stravovanie v predstihu na príslušný kalendárny mesiac.

Od marca 2021 si zamestnanci môžu u svojho zamestnávateľa vybrať medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Ak zamestnávateľ prispieva v týchto prípadoch na stravovanie v rozsahu upravenom v Zákonníku práce, z hľadiska daní a odvodov neexistuje žiadny rozdiel v uvedených formách stravovania. Ak však zamestnávateľ prispieva svojim zamestnancom formou finančného príspevku nad rámec Zákonníka práce z vlastných zdrojov, táto „nadrámcová“ suma je pre zamestnávateľa daňovo neuznaným nákladom a u zamestnanca je zdanená, naopak pri stravovacích poukážkach je táto suma uznaným daňovým nákladom a u zamestnanca sa nezdaňuje.

Týmto predloženým poslaneckým návrhom sa navrhuje zvýšenie príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov až do výšky 100 % sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín bez toho, aby bol príspevok u zamestnávateľa daňovo neuznaným nákladom a u zamestnanca zdanený. V súčasnosti je maximálna výška tohto príspevku 55 %. Taktiež sa navrhuje zmena termínu poskytovania stravovacích poukážok alebo finančného príspevku na stravovanie, a to pozadu za mesačné obdobie, najneskôr však do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca rovnako, ako to je pri vyplácaní miezd.

Pre objektívnosť tohto článku považujeme za dôležité rovnako dodať, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odporúča vláde SR vysloviť s týmto návrhom skupiny poslancov nesúhlas.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba