Návrh novely Daňového poriadku od 1.1.2022

14. septembra 2021 | Čas čítania: 2 Min

Národnej rade SR bol dňa 11.8.2021 z medzirezortného pripomienkového konania predložený návrh novely zákona o správe daní („daňový poriadok“).

O niektorých plánovaných zmenách sme Vás už informovali v predchádzajúcom vydaní nášho Newslettera. Súčasťou tohto predloženého návrhu je však už aj návrh Vyhlášky MF SR o konkrétnych kritériách Indexu daňovej spoľahlivosti, na základe ktorých bude finančná správa identifikovať daňové subjekty, ktorým následne poskytne daňové benefity. Medzi takéto kritériá patria:

  • plnenie povinnosti podať daňové priznanie, kontrolný výkaz a súhrnný výkaz v zákonom stanovenej lehote,
  • splnenie registračnej a oznamovacej povinnosti v zákonom stanovenej lehote,
  • plnenie povinnosti uloženej v rozhodnutí správcu dane,
  • uvedenie dane v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní v správnej výške,
  • uplatnenie nároku vo výške podľa osobitných predpisov,
  • zaplatenie alebo odvedenie dane alebo preddavku na daň v ustanovenej lehote,
  • plnenie povinností, za porušenie ktorých sa určuje daň podľa pomôcok alebo za ktorých sa ukladajú pokuty,
  • plnenie povinností, za porušenie ktorých nastali dôvodu na zrušenie registrácie.

V novele sú navrhované aj zmeny týkajúce sa zákona o dani z pridanej hodnoty, ktoré ukladajú daňovníkom povinnosť oznámiť bankové účty využívané na podnikateľské účely Finančnému riaditeľstvu SR. Ak platiteľ dane oznámi bankový účet, ktorý patrí inej osobe, je povinný súčasne oznámiť meno a priezvisko alebo obchodné meno osoby, ktorej tento bankový účet patrí. Zároveň, osoba, ktorej tento bankový účet patrí, bude spoločne a nerozdielne zodpovedná za daň z dodania tovaru alebo služby uvedenej na faktúre, ak dodávateľ túto daň alebo jej časť neuhradil v lehote splatnosti a protihodnota za toto plnenie alebo jej časť bola zaplatená na tento bankový účet. V prípade, ak daňovník uvedie nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje o bankových účtoch, môže mu byť uložená pokuta do výšky 10 000 EUR.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba