Návrh novely Daňového poriadku od 1.1.2022

15. júna 2021 | Čas čítania: 2 Min

Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o správe daní („daňový poriadok“). Medzi najvýznamnejšie navrhované zmeny patria:

  • Zrušenie registračných kartičiek – Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže nebude správca dane zasielať daňovým subjektom osvedčenia o registrácii. Tiež sa ruší povinnosť predkladať ich správcovi dane za účelom zápisu zmien a aj povinnosť toto osvedčenie vrátiť.
  • Zavedenie verejného indexu daňovej spoľahlivosti ako transparentného a objektívneho hodnotenia daňových subjektov na základe plnenia povinností voči finančnej správe. V prípade výborného hodnotenia budú mať daňové subjekty nárok na zákonom stanovené benefity, napr. zníženie sumy za úhradu záväzného stanoviska alebo za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia, zníženie pokút a dlhšie lehoty na vyjadrenie sa správcom dane. V opačnom prípade budú dostávať daňové subjekty tzv. „malusy“, napr. skrátenie lehoty na splnenie si povinností v súvislosti s vykonávaním daňového úkonu na 8 dní. V prípade nesúhlasu s hodnotením bude mať daňový subjekt nárok podať námietku.
    Oproti súčasnému stavu, sa podrobnosti o nárokoch, kritériách, podmienkach a zásadách, na základe ktorých sa bude uvedeným daňovým subjektom určovať ich index daňovej spoľahlivosti, ako aj spôsob, akým sa bude určovať, budú zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.
  • Zavedenie inštitútu vylúčenia fyzickej osoby – Tento inštitút umožní správcom dane vydať rozhodnutie o vylúčení fyzickej osoby, ktorá je štatutárom daňového subjektu a ktorá vážnym spôsobom porušuje svoje daňové povinnosti. Následkom rozhodnutia o vylúčení je, že vylúčená fyzická osoba, nesmie vykonávať funkciu štatutára alebo člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve. Doba, na ktorú môže správca dane fyzickú osobu rozhodnutím vylúčiť, je až tri roky od právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení, pričom fyzická osoba sa môže voči rozhodnutiu odvolať. Vylúčená fyzická osoba nebude môcť podať podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania ani návrh na obnovu konania.
    Uvedené ustanovenie sa navrhuje v súvislosti s úpravou diskvalifikácie osôb v Obchodnom zákonníku, ako aj v zákone o súdoch.
  • Zníženie poplatku za záväzné stanoviská – V zmysle návrhu novely daňový subjekt po novom zaplatí spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko sumu vo výške 1 000 eur, pričom vysoko spoľahlivý daňový subjekt zaplatí polovicu tejto sumy.

 

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba