Návrh novely zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2021

23. septembra 2020 | Čas čítania: 3 Min

Národnej rade SR bol dňa 28.8.2020 predložený vládny návrh novely zákona o DPH. Zámerom tejto novely je najmä prebratie niektorých článkov smerníc Rady (EÚ), ktoré by mali od 1.1.2021 zásadne zmeniť uplatňovanie DPH pri elektronickom obchodovaní s tovarom a zaviesť možnosť opravy základu dane a súvisiacej DPH v prípade neuhradených pohľadávok, čo SR ako jeden z mála štátov EÚ doteraz neumožňovala.

Novela navrhuje najmä nasledovné zmeny a doplnenia zákona o DPH:

  • redefinícia zásielkového obchodu a úprava pravidiel pre určenie miesta dodania pri predaji tovaru na diaľku v rámci EÚ, ale aj tovaru dovážaného z tretích území alebo tretích krajín – členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru pre zákazníka skončí;
  • zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 EUR, nakoľko toto oslobodenie narúšalo hospodársku súťaž medzi dodávateľmi usadenými v EÚ a mimo EÚ;
  • rozšírenie existujúcej dobrovoľnej osobitnej úpravy tzv. systému Mini One Stop Shop (MOSS), ktorý sa v súčasnosti vzťahuje len na digitálne služby (telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby), aj na iné služby poskytnuté zdaniteľnou osobou neusadenou v EÚ iným ako zdaniteľným osobám usadeným v niektorom z členských štátov EÚ, ktorých miesto dodania sa nachádza v dotknutom členskom štáte spotreby;
  • rozšírenie existujúcej dobrovoľnej osobitnej úpravy MOSS pre digitálne služby, ktoré dodávajú zdaniteľné osoby usadené na území EÚ, ale neusadené v členskom štáte spotreby, aj na iné služby poskytované touto zdaniteľnou osobou, ako aj na predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ a určité tuzemské dodania tovaru – rozšírenie systému na jednotné kontaktné miesto tzv. One Stop Shop (OSS);
  • zavedenie novej dobrovoľnej osobitnej úpravy v prípade predaja tovaru na diaľku, ktorý je dovážaný z tretej krajiny, jeho hodnota nepresiahne 150 EUR a zároveň nebude predmetom spotrebnej dane – táto nová úprava umožní zdaniteľným osobám plniť svoje povinnosti týkajúce sa podávania priznaní a platenia dane len v jednom členskom štáte  tzv. členskom štáte identifikácie;
  • Zavedenie možnosti opravy základu dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak platiteľ dane, dodávateľ, nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou. Zároveň sa navrhuje uložiť odberateľovi, ktorý nezaplatil dodanie tovaru alebo služby, povinnosť opraviť odpočítanú daň.

 

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2021 okrem ustanovení týkajúcich sa transpozície smernice (EÚ) 2017/2455 v platnom znení a smernice (EÚ) 2019/1995 v platnom znení, pri ktorých sa s ohľadom na rozhodnutie (EÚ) 2020/1109 navrhuje účinnosť od 1. júla 2021.

 

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba