Návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania

14. septembra 2021 | Čas čítania: 2 Min

Národná rada SR posunula dňa 25.7.2021 do druhého čítania vládny návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania. Cieľom navrhovaného zákona je vyriešiť problém v oblasti bývania, a to umožnením výstavby štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného a zárukou dlhodobého bývania.

V nadväznosti na uvedený zákon sa novelizuje aj zákon o dani z príjmov a zákon o dani z pridanej hodnoty. Predbežné návrhy a doplnenia zákona o dani z príjmov sú nasledovné:

  • oslobodenie príspevku na štátom podporované bývanie poskytnutého v súlade so Zákonníkom práce zamestnávateľom zamestnancovi od dane z príjmov najviac však v sume 360 EUR za kalendárny mesiac;
  • suma príspevku na štátom podporované nájomné bývanie zamestnancov bude u zamestnávateľa daňovým výdavkom (maximálne vo výške 360 EUR za kalendárny mesiac);
  • oslobodenie príjmu z vyplatenia (vrátenia) podielových listov od dane v prípade, ak odo dňa ich nadobudnutia uplynulo viac ako 36 mesiacov;
  • zavádza sa skrátená doba odpisovania 20 rokov pre daňovníka, ktorý vykonal výstavbu alebo obstaral presne vymedzený typ budov slúžiacich na štátom podporované nájomné bývanie za presne vymedzených podmienok. V prípade nedodržania podmienok sa budú budovy odpisovať 40 rokov. Zvýhodnený spôsob odpisovania sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1.1.2022.

Navrhuje sa taktiež uplatnenie 5 % sadzby dane z pridanej hodnoty pri dodaniach stavby, ktorá je stavbou pre účely podporovaného nájomného bývania. Znížená 5 % sadzba dane sa uplatní aj na pozemok, na ktorom stavba stojí, a tiež na obnovu a prestavbu stavieb. Táto znížená sadzba dane sa však neuplatní na dodanie nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v bytovom dome podporovaného nájomného bývania a budú sa využívať pre obchod a služby.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1.10.2021.

 

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba