Navrhované zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty

15. júna 2021 | Čas čítania: 2 Min

Ministerstvo financií SR predložilo dňa 26.4.2021 návrh novely, ktorou sa okrem iného dopĺňa aj zákon o dani z pridanej hodnoty. Navrhuje sa prijatie súboru legislatívnych opatrení, ktorých spoločným cieľom je zlepšenie výberu DPH.

Medzi navrhované zmeny patria:

  • Zavedenie povinnosti platiteľovi dane oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR čísla všetkých vlastných bankových účtov, ktoré používa na vykonávanie podnikateľskej činnosti podliehajúcej DPH, a tiež každú zmenu/zrušenie bankového účtu. V prípade, ak sa nepodnikateľské účty stanú podnikateľskými, zmenu treba oznámiť ešte pred začatím využívania účtov na podnikanie. Zároveň v prípade nadmerného odpočtu daňový úrad vráti preplatok dane len na niektorý z oznámených bankových účtov platiteľa. Zoznam bankových účtov by mal byť zverejnený Finančným riaditeľstvom SR na jeho webovom sídle.
  • Zavedenie novej skutočnosti pri ručení za daň, ak platiteľ dane, ktorý bude príjemcom zdaniteľného plnenia v tuzemsku od iného platiteľa, a v čase vzniku daňovej povinnosti by mal alebo mohol vedieť, že časť alebo celá daň nebude dodávateľom zaplatená. Ručenie za daň bude možné uplatniť v prípade, ak protihodnota bude uhradená na účet dodávateľa, ktorý nie je v zozname bankových účtov alebo na účet inej osoby.
  • Zavedenie nového spôsobu úhrady dane z dodania tovaru alebo služby uskutočneného platiteľom v tuzemsku, v cene ktorého bola dodávateľom uplatnená daň. Cieľom tohto opatrenia je umožniť vyhnúť sa potenciálnemu uplatneniu ručenia za daň voči platiteľovi dane, ktorý je odberateľom a ktorý v čase vzniku daňovej povinnosti vedieť mal alebo vedieť mohol, že jeho dodávateľ daň uvedenú na faktúre úplne alebo čiastočne nezaplatí. Podstatou tohto osobitného spôsobu zaplatenia dane je, že daň uvedenú na faktúre nezaplatí odberateľ v cene zdaniteľného plnenia dodávateľovi, ale fakturovanú sumu rozdelí tak, že dodávateľovi zaplatí len základ dane a daň zaplatí na osobný účet daňovníka.

Povinnosť oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR vlastný bankový účet sa navrhuje do 30.11.2021, ostatné zmeny by mali byť účinné od 1.1.2022

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba