Novela zákona o dani z príjmov na rok 2021 schválená

11. decembra 2020 | Čas čítania: 3 Min

Národná rada SR schválila dňa 2.12.2020 vládny návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Nižšie uvádzame najvýznamnejšie schválené zmeny v dani z príjmov:

 

 • spresňuje sa definícia sídla a miesta skutočného vedenia ako jedného z kritérií na určenie daňovej rezidencie právnickej osoby v SR;
 • z kritérií pre určenie rezidencie fyzickej osoby sa vypúšťa výnimka pre tie fyzické osoby, ktoré denne prekračujú hranice SR na účely výkonu závislej činnosti na Slovensku; cieľom tejto úpravy je aplikovať pri určení daňovej rezidencie rozhraničovacie kritériá uvedené v príslušnej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia;
 • rozširuje sa legislatívna úprava týkajúca sa hybridných nesúladov, napr. sa zavádza definícia transparentného subjektu, reverzného hybridného subjektu, zavádzajú sa pravidlá na zdanenie príjmov týchto subjektov;
 • rozširuje sa uplatnenie CFC pravidiel (pravidlá pre kontrolované zahraničné osoby – doteraz platné v zákone len pre právnické osoby) aj na fyzické osoby; cieľom týchto pravidiel je zabrániť daňovým únikom a zdaniť v SR príjmy CFC spoločnosti už v momente dosiahnutia príjmov v CFC spoločnosti a nie až pri vyplatení dividend (účinnosť uvedeného ustanovenia sa posunula až na 1.1.2022);
 • zavádza sa sadzba dane z príjmov fyzických osôb z kontrolovanej zahraničnej spoločnosti vo výške 25 % na príjmy dosahované zo spolupracujúcich štátov, a 35 % z nespolupracujúcich štátov;
 • upúšťa sa od vyrovnania zaplatených preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby, ktoré sa platia od začiatku zdaňovacieho obdobia do lehoty na podanie daňového priznania v nižšej výške, ako vychádza z podaného daňového priznania;
 • rozširujú sa benefity poskytované finančnou správou daňovníkom, a to o povinnosť správcu dane oznámiť daňovníkovi, ktorý podal daňové priznanie, výšku a splatnosť preddavku na daň z príjmov, a to najneskôr päť dní pred splatnosťou preddavku na daň (účinnosť uvedeného ustanovenia sa posunula až na 1.1.2022);
 • umožňuje sa zamestnancovi požiadať o ročné zúčtovanie ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane a ktorý zamestnancovi počas zdaňovacieho obdobia vyplácal zdaniteľnú mzdu;
 • spresňuje sa definícia daňovníka nespolupracujúceho štátu;
 • zrušuje sa oslobodenie tzv. 13. a 14. platov;
 • zrušuje sa možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť;
 • vypúšťa sa zvýhodnené daňové odpisovanie technického zhodnotenia a opráv vykonávaných na budove slúžiacej na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti a budov slúžiacich na ubytovanie vlastných zamestnancov;
 • nárok na daňový bonus pre deti od 6 do 15 rokov bude od 1.7.2021 do 31.12.2021 vo výške 1,7-násobku základného daňového bonusu a od 1.1.2022 vo výške 1,85-násobku daňového bonusu;
 • na účely vymedzenia postavenia tzv. mikrodaňovníka sa do príjmov (výnosov) majú zahrňovať iba zdaniteľné príjmy (a nie všetky príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ako je tomu podľa súčasne platného znenia zákona);
 • 15%-ná sadzba dane sa bude vzťahovať len na mikrodaňovníkov;
 • posúva sa termín na povinné elektronické doručovanie podaní finančnej správy jednotlivým daňovníkom z dôvodu nepripravenosti informačných systémov FS a NASES o jeden rok, a teda až do 31.12.2021.

 

Hoci novela zákona o dani z príjmov nadobúda účinnosť 30.12.2020, väčšina ustanovení má účinnosť posunutú na 1.1.2021, ustanovenia o daňovom bonuse od 1.7.2021 a ustanovenia týkajúce sa napr. CFC pravidiel pre fyzické osoby, reverzného hybridného subjektu, registračnej a oznamovacej povinnosti nadobúdajú účinnosť až od 1.1.2022.

 

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov bol dňa 1.12.2020 novelizovaný aj v rámci novely zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci. Bližšie informácie uvádzame v samostatnom článku tohto Newslettera.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba