Praxou vyžiadané zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov a odpočte daňových strát

23. septembra 2020 | Čas čítania: 2 Min

Spomínaný schválený zákon č. 198/2020 Z. z. (114 opatrení na pomoc podnikateľom) zároveň mení a dopĺňa aj tzv. LexKorona-zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, a to konkrétne v oblasti platenia preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby a v oblasti odpočtu daňových strát nasledovne:

  • dochádza k odpusteniu povinnosti doplatiť rozdiel na preddavkoch na daň z príjmov právnickej osoby, ktoré boli zaplatené a splatné od začiatku zdaňovacieho obdobia (od 1.1.2020 u daňovníkov uplatňujúcich zdaňovacie obdobie kalendárny rok) do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovníkovi uplynula lehota na podanie daňového priznania (mesiac po skončení pandémie), ak boli zaplatené preddavky nižšie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie;
  • v prípade daňovníkov, ktorí uplatňujú zdaňovacie obdobie hospodársky rok, rovnako dochádza k odpusteniu povinnosti doplatiť rozdiel na preddavkoch na daň z príjmov právnickej osoby, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb uplynie počas obdobia pandémie, alebo ak aspoň jeden mesiac hospodárskeho roka uplynie v období od 1.1.2020 do 31.12.2020;
  • vyššie uvedená zmena sa týka aj tých daňovníkov, ktorým správca dane stanovil preddavky na daň z príjmov rozhodnutím na základe žiadosti o platenie preddavkov inak;
  • v prípade daňovníkov so zdaňovacím obdobím hospodársky rok je možné neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 odpočítať v zdaňovacom období, ktorého lehota na podanie daňového priznania uplynie v priebehu kalendárneho roka 2020. Zároveň takíto daňovníci môžu uplatniť odpočet týchto strát len v jednom zdaňovacom období, ak lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie v roku 2020 za viaceré zdaňovacie obdobia. Touto zmenou nedochádza k zmene pôvodných podmienok pri odpočte neuplatnených daňových strát 2015 až 2018, o ktorých sme Vás informovali v predchádzajúcich vydaniach nášho Newslettra.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba