Prehľad niektorých zmien v mzdovej a pracovno-právnej oblasti

23. septembra 2020 | Čas čítania: 3 Min

 

Nižšie uvádzame niektoré zmeny, ktoré boli schválené v priebehu roka 2020 a môžu byť zaujímavé a potrebné hlavne v oblasti mzdovej a pracovno-právnej:

Zákon o sociálnom poistení

  • S účinnosťou od 1.1.2021 sa ruší povinnosť zamestnávateľa oznamovať zmeny v údajoch jeho zamestnanca (priezviska, mena, dátumu a miesta narodenia, stavu a miesta trvalého pobytu a pod.), zmenu údajov o dni vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi, začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom.
  • Pri skončení pracovného vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi je zamestnávateľ povinný predložiť sociálnej poisťovni evidenčný list. Lehota na splnenie povinnosti sa po novom stanovuje do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončil právny vzťah. Účinnosť tejto zmeny je dňom vyhlásenia zákona, t.j. 21.7.2020.

 

Zákon o službách zamestnanosti

  • Zamestnávateľ je povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza. Po novom sa však za nesplnenie tejto povinnosti nebude udeľovať pokuta.

 

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

  • Ruší sa povinnosť pre všetkých zamestnávateľov vymenovať jedného zamestnanca alebo viacerých zamestnancov za zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť. Po novom si túto povinnosť musí splniť iba zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 10 zamestnancov. Menší zamestnávatelia tak môžu, ale nemusia urobiť.

 

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

  • Ruší sa povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva v elektronickej podobe údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie v stanovenom rozsahu.

 

Zákonník práce

  • S účinnosťou od 30.7.2020 došlo k zásadným zmenám podmienok týkajúcich sa cezhraničného vysielania zamestnancov z členských štátov EÚ na Slovensko, a teda pracovno-právne vzťahy takýchto zamestnancov sa budú spravovať ustanoveniami § 5 ods. 2 Zákonníka práce.
  • To znamená, že hosťujúci zamestnávateľ (zamestnávateľ, ktorý je usadený v inom členskom štáte EÚ a ktorý vysiela zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb na územie SR) bude povinný dodržiavať tzv. jadro pracovných podmienok, t.j. pravidlá upravené legislatívou štátu, do ktorého je zamestnanec vyslaný. Ak je zamestnanec vyslaný na Slovensko, je potrebné dodržiavať podmienky podľa slovenského Zákonníka práce (napr. minimálnu mzdu a príplatok za nadčasy, dĺžku pracovného času a pravidlá pre odpočinok, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, dĺžku dovolenky, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, náhradu stravy, ubytovania, dopravy v prípade pracovnej cesty, atď.).
  • Pri vyslaní dlhšom ako 12 resp. 18 mesiacov sa na pracovnoprávny vzťah použijú všetky ustanovenia Zákonníka práce, osobitných predpisov a kolektívnych zmlúv, okrem vzniku, skončenia a zániku pracovnoprávneho vzťahu a konkurenčnej doložky. Hosťujúci zamestnávateľ je teda povinný dodržiavať (až na výnimky) celý Zákonník práce.

 

<< späť na Newsletter

 

Kontaktná osoba