Schválené zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým koronakrízou

23. septembra 2020 | Čas čítania: 2 Min

 

 

Dňa 21.7.2020 bol v zbierke zákonov zverejnený zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Týmto zákonom bolo v skrátenom legislatívnom konaní schválených 114 opatrení, ktoré vychádzajú z požiadaviek aplikačnej praxe a mali by pomôcť naštartovať slovenskú ekonomiku. Okrem opatrení administratívnej povahy zákon obsahuje aj opatrenia na odstránenie byrokratických obmedzení malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. Medzi schválené opatrenia patria napríklad:

  • v súvislosti so snahou o dosiahnutie stability legislatívneho prostredia bude zmena daňových a odvodových zákonov možná len s účinnosťou k 1. januáru, pričom bude potrebné aplikovať primeranú legisvakačnú lehotu (účinnosť tohto opatrenia je od 1.1.2021);
  • automatické zvýšenie preukázateľne vynaložených výdavkov na spotrebu pohonných látok o 20 % oproti spotrebe uvedenej v osvedčení o evidencii vozidla;
  • predĺženie minimálnej lehoty na vyjadrenie sa k protokolu z daňovej kontroly z 15 na 30 pracovných dní;
  • zavedenie princípu „druhej šance“ (neuloženie pokuty) pre fyzickú a právnickú osobu, ktorá načas nesplní svoju povinnosť v lehotách určených zákonom o sociálnom poistení;
  • zrušenie rôznych oznamovacích povinností voči Sociálnej poisťovni;
  • rapídne zvýšenie veľkostných kritérií pre povinný audit obchodných spoločností v dvoch fázach (od 1.1.2021 bude audit povinný pre spoločnosti, ktoré splnia aspoň dve z nasledujúcich podmienok: celková suma majetku presiahla hodnotu 3 000 000 EUR, čistý obrat presiahol hodnotu 6 000 000 EUR, priemerný počet zamestnancov v jednom účtovnom období bol viac ako 40 a od 1.1.2022: celková suma majetku nad 4 000 000 EUR, čistý obrat viac ako 8 000 000 EUR, priemerný počet zamestnancov viac ako 50);
  • zrušenie povinnosti vyobrazovania pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa na predajných miestach;
  • zrušenie bankového odvodu za 3. a 4. štvrťrok 2020.

 

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba