Schválenie poskytovania dotácií na nájomné

23. septembra 2020 | Čas čítania: 2 Min

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 9.6.2020 novelu zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Ide o opatrenie prijaté s cieľom zmierniť negatívne dopady a nepriaznivú finančnú situáciu podnikateľov-nájomcov spôsobenú štátnymi obmedzeniami ich činnosti v súvislosti s ochorením COVID-19.

V zmysle tejto novely štát poskytne nájomcom dotáciu na nájomné najviac v takej výške, v akej im prenajímateľ odpustí časť nájomného, maximálne však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania (t.j za obdobie, počas ktorého nemohol nájomca predmet nájmu užívať na dohodnutý účel v dôsledku štátnych opatrení spojených so šírením sa ochorenia COVID-19).

Takéto dotácie možnosť poskytnúť:

  • na nájomný vzťah, podľa ktorého vznikol nájomcovi nárok na užívanie predmetu nájmu najneskôr od 1.2.2020; pričom predmetom nájmu je priestor, v ktorom nájomca uskutočňuje svoju ekonomickú činnosť, tj. predáva tovar alebo poskytuje služby;
  • ak užívanie predmetu nájmu bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby „vládnymi“ opatreniami COVID-19 znemožnené uzavretím prevádzok, prerušením vyučovania na školách a školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v prevádzkach;

O dotáciu žiada prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet, a to elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného Ministerstvom hospodárstva SR.

V prípade preukázania nesplnenia zákonom stanovených podmienok bude nájomca povinný dotáciu vrátiť.

 

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba